Dini kitapların ticareti

Sual: Sadece mushaf, dini kitap, dini levha ve ilahi kasetlerinin ticaretinin mahzuru var mıdır?
CEVAP
Mushafı, Kur'an-ı kerim öğretilmesine sebep olmak niyetiyle satmak caiz ve sevap olur. Aldığı para helal olur. Fakat böyle niyetin alameti mal oluş fiyatına yakın az bir kârla satmaktır. Geçimi başka kitaplardan sağlanıyorsa, mushafları kârsız satmalıdır! (Şir’a)

Mushaf, dini levha, ilmihal kitapları ticaret malı değildir. Emr-i maruf için satılır. Çarşıda pazarda satılmaz. Dükkanlarda rafa konur. Okumak, bereketlenmek için odaya asılır. Ziynet eşyası değildir. Dini levhaları ve diğer dini eserleri yere sermek onlara hakaret olur.

Sual: Kendisine şeyh baba denilen biri, komşumuzun hanımına, (Kocandan çaldığın parayı bana getir. Ben haram parayı helale çeviririm) demiş. Şeyhin kara parayı aklama yetkisi var mıdır?
CEVAP
Şeyhin haram parayı helale çevirmek gibi bir yetkisi yoktur. Böyle kimseler sahte şeyhtir. Kimi (Namazı senden kaldırdım) diyor, kimi (Sizi kardeş yaptım) diyerek kadınla erkeğin halvetine zemin hazırlıyor. Zamane şeyhlerinden uzak durmalıdır.

Bozuk kitap satmak
Sual:
Kitapçılık yapıyorum. Din kitaplarını kâr gayesiyle satmak caiz olmadığını bildiğim için, dinî eser satmıyorum. Bazıları, (Sen esnafsın rızkın için her kitabı satabilirsin, günah olmaz) diyorlar. Bid’at ehlinin bozuk kitaplarını da satmak günah olmaz mı?
CEVAP
Elbette günah olur. O söz, kasaba, (Rızkın için domuz eti satabilirsin) demeye benziyor. Hayra vesile olan hayır işlemiş olduğu gibi, şerre vesile olan da günah işlemiş olur. Mesela içki içen günaha girdiği gibi, içkiyi satan da, günaha girer. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Şu on kişi lanetlenmiştir: Şarap için üzüm sıkan, sıktıran, içen, taşıyan, kendisine taşınan, dağıtan, satan, parasını yiyen, satın alan, kendisi için satın alınan.) [Tirmizi]

Bid’at işleyen, bid’ati yayan, onları himaye eden yani koruyan, kitaplarını satan da aynı günaha girer. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Bid’at çıkarana da, onu himaye edene de lanet olsun!) [Buhari]

Kimya-i Saadet kitabında deniyor ki: Dinle alay edenlere, yalan yanlış kitaplar yazarak dini yıkmaya uğraşanlara kâğıt satmak günahtır. (Seadet-i Ebediyye)

Bozuk kitap yazanlara kâğıt satmak günah olduğuna göre, bozuk kitapları satmak daha büyük günah olur. Doğru din kitaplarını ise, dine hizmet için kârsız satmak iyi olur.