Vehhâbî’ye, Vehhâbî denir mi?

Sual: Vehhâb, Allahü teâlânın isimlerinden olup, Vehhâbî kelimesi de (Vehhâb olan Allah'a ait) anlamına geldiğine göre Suudlu sapıklara Vehhâbî demek yanlış değil mi?
CEVAP
Vehhâbîliğin kurucusu İbni Abdülvehhab, yani Abdülvehhab’ın oğlu olduğu için, bu isme nispetle bunlara Vehhâbî ismini Ehl-i sünnet âlimleri koymuştur.

Mesela Hristiyanlara İsevî, Yahudilere Musevî de denir. (Bugün kendilerine İsevî denilen Hristiyanlar ve Musevî denilen Yahudiler kâfirdir) demenin de mahzuru olmaz. Çünkü günümüzde kâfir olmayan Musevî veya İsevî yoktur. Bugün birçok mezhepsiz kendilerine, (Bizim mezhebimiz Muhammedî mezhebidir) diyorlar. (Muhammedî denilen grup sapıktır) dense, Peygamber efendimizle bir alakası olmaz.

İslam âlimleri eserlerinde, bunlara Vehhâbî demişlerdir. Birkaç örnek verelim:
Necd çöllerinde meydana çıkıp Haremeyn’i [Mekke ve Medine’yi] alan Vehhâbîler, kendilerinin Müslüman olduğuna, kendilerine muhalif olanların müşrik olduğuna inanırlar. Bundan dolayı Ehl-i sünneti ve Ehl-i sünnet âlimlerinin öldürülmesini mubah görürler. (Redd-ül-muhtar)

Vehhâbîler, Ehl-i sünnete müşrik dedikleri için de kâfirdir. (Şevahid-ül-hak)

Ahmet bin Zeyni Dahlan'ın Hulasat-ül kelam Kitabında ve Eyyüp Sabri Paşa'nın Tarih-i Vehhabiyyan kitabında, yine Seyyid Zeyni Dahlan'ın El-Fütuhat-ül İslamiyye isimli eserinin “Fitnet-ül Vehhabiyye” başlığı altında Vehhâbîlerin bozuk itikadları ve Müslümanlara yaptıkları zulüm ve işkenceler anlatılmaktadır.

Vehhâbîlerin kâfir oldukları Nimet-i İslam, Hülasat-ül-kelam fi beyani umerail beledil-haram, Minhatül-Vehbiyye-fireddi-alel vehhabiyye, Ed-Dürer-üs-seniyye, Şevahid-ül-hak, Mirat-ül-Haremeyn, Tarih-i Vehhabiyan, Ahmed Cevdet Paşa'nın tarihinin 7. cildinde ve İslam Ahlakı gibi birçok muteber kitapta yazılıdır.

Vehhâbî’ye Vehhâbî, kâfire kâfir demenin bir mahzuru olmaz. Kâfire Müslüman demek veya Müslümana kâfir demek tehlikelidir. Bazıları Hristiyanlar için, İsevî Müslüman tâbirini kullanarak bu kâfirleri Cennete sokmaya çalışıyorlar. İki dinli insan Müslüman değildir. İki dinli inancına uyarak, bir gün camiye, bir gün kiliseye giden de kâfirdir.