Noel Baba efsanesi

Sual: (Noel Baba denilen Aziz Nikola, Peygamber efendimizden önce yaşadığına göre, salih bir mümin, hattâ evliya bir zattır) diyerek Noel Baba resimlerini yayımlamak ve onu şirin göstermeye çalışmaktaki maksat nedir?
CEVAP
Noel Baba’nın varlığı bile şüphelidir, varlığını gösteren tarihî bir belge mevcut değildir. (Britannica, Wikipedia)

Büyük Kostantin, bütün İncilleri birleştirmek için, miladi 325’te, İznik’te 319 papazı toplayıp, yazdırdığı yeni İncil’e eski dini olan putperestlikten de birçok şey sokturmuş, yeni bir Hristiyanlık dini kurmuştu. Bu İznik konsiline Aziz Nikola da katılmıştır. (Dinler tarihi, Baki Adam)

Aziz Nikola bazı kaynaklara göre 3. yüzyılda doğdu; fakat birçok yazar bunun aksini iddia ederek tarihsel bir kişiliğinin olmadığını savunur. Bazı kaynaklara göre de, Aziz Nikola’nın 325 yılında yapılan İznik Konsiline, Myra Başpiskoposu olarak katılıp, Allah’ın birliğini savunan Aryusçularla tartışması ve tavır alması, onun daha çok tanınmasına sebep olmuştu. Buradan anlaşılacağı üzere, tevhid anlayışını savunanlarla amansız bir şekilde mücadele ederek, Roma ve kilise nezdinde takdir edilmek istiyordu. Konsilde Aryusçulara karşı, müşrik imparatorun safını tutan Aziz Nikola, Tanrı, oğul ve kutsal ruhun birlikte olabileceğini savunur ve bir tuğlayı örnek göstererek, (Ateş, toprak ve su, nasıl bir tuğlada bir arada toplanmışsa, aynı şekilde Tanrı, bir ve üç özellikli olabilir) der. Onun bu şirk kökenli teolojik saptırması kendisine duyulan ilginin artmasına neden olur. (Lütfü Özşahin, 25.12.2009)

Noel Baba yortusunun safsata ve efsane olduğu ve İncil’de geçen Noel’le ilgili sözlerin birer peri masalı ve efsane olduğu, İngiliz Durkan Başpiskoposu Dr. David Jenkis’in 21 Aralık 1993 tarihli Milliyet ve 24 Aralık 1993 tarihli Türkiye gazetelerinde çıkan beyanatında açıklandı. (Rehber Ans.)

Tevhid inancına karşı teslis [şirk] inancını savunduğu anlaşılan ve Hristiyanlık propagandasında kullanılan Noel Baba denilen müşrik kimseyi, mümin hattâ evliya bir zat diye savunmanın maksadı, Noel yortusunu meşrulaştırarak Müslümanlara Hristiyanlığı şirin göstermek değilse nedir? Hristiyanlara hoş görünmek için Noel’i kutlayanlar olsa da, Müslümanlar bu küfürden uzak durmalı.

Nevruz, Mihrican [ve Noel] günlerinde, bunların isimlerini söyleyerek hediye vermek haramdır. Bu günleri bayram bilerek vermek, küfür olur. Bu günleri tazim edip kâfire yumurta hediye eden, kâfir olur. Bu günlerde bir şey satın almak da böyledir. Her zaman aldığını alan kâfir olmaz. (Dürr-ül-muhtar)

Bezzaziyye fetvasında, (Nevruz günü, Mecusilerin bayramıdır. O gün, Mecusilerin yanına gidip, onların yaptıklarını yapmak küfürdür. O gün, bayram yapan Müslümanın imanı gider de haberi olmaz) deniyor. Noel günü ve gecesinde ve kâfirlerin paskalya ve yortularında, onlar gibi bayram yapanın da kâfir olduğu bu fetvadan anlaşılmaktadır. (Seadet-i Ebediyye)

Müslümanların Noel’i kutlayarak imanlarını kaybettikleri bir dönemde, onların imanlarını korumak yerine, Hristiyanların, misyonerlerin efsane kahramanı, teslisi yani müşrikliği savunan Noel Baba için evliya veya sâlih mümin demenin âlemi nedir?

Sual: Hıristiyanların ve Yahudilerin mukaddes kitaplarında müstehcen hikâyeler olduğu doğru mudur?
CEVAP
Yahudilerin elinde bulun Tekvîn isimli kitap, ilk insanlardan, ilk Peygamberlerden, Âdem, Nûh, İbrâhîm (aleyhimüsselam) gibi büyük nebilerden bahseder. Aynı zamanda İbrani ailelerinin nasıl kurulduğunu anlatır. Yahudilerin ceddi olan Yehûdâ'dan bahseden babın başında;

“Yehûdâ kardeşlerinin yanından ayrıldı ve adamın yanına indi. Orada Kenanlı bir adamın kızını gördü. Adamın adı Şû' idi. Kızı alıp yanına girdi. Kız hamile kalıp bir oğlu oldu” demektedir.

Şimdi lütfen şu suallere cevap veriniz! Bir din kitabı ne öğretir? Bir din kitabı, insanlara yapmaları gereken hususlarla, yapmamaları gereken hususları öğretir. Onlara, dünya ve ahiret hakkında fikir verir. Onları, kötü hareketleri için azarlar ve iyi hareketlerini metheder, över. Allahü teâlâya karşı ne gibi vazifeleri olduğunu, birbirlerine karşı nasıl muamele etmek icab ettiğini anlatır. Dünyada sulh, barış ve selamet içinde yaşamak için neler yapmak lazım olduğunu bildirir. Kısaca, bir din kitabı, bir ahlak kitabıdır.

Okunan bu parça ve devamında bu faziletlerden hangisi var? Bu, bir fuhuş hikâyesidir. Bu parça, bugün dünyânın her yerinde Pornografi, müstehcen neşriyat sınıfına girer ve yayınlanması yasaklanır. Hıristiyanların ve Yahudilerin mukaddes dedikleri kitapta buna benzer daha birçok gayr-i ahlâkî bahisler vardır.

Bunları okuyunca insanın aklı zail olacak, gidecek. Bazı Hıristiyanlar bile bu çirkin hikâyelere inanmıyor ve reddediyorlar. Plain Truth dergisinin 1977 senesinde çıkan bir nüshasında şöyle yazılıdır:

“Çocuklara Kitâb-ı mukaddesi okuturken çok dikkat ediniz! Çünki Kitâb-ı mukaddesin içinde, gayr-ı ahlâkî fuhuş hikâyeleri mevcuttur. Bunları okuyan çocuklarda, aile fertleri arasındaki münasebetler hakkında, çok hatalı fikirler hasıl olabilir. Bilhassa, Ahd-i atîk kısmında bulunan bu fuhuş münasebetleri, Kitâb-ı mukaddesten çıkarılmalı ve ancak ondan sonra çocuklara bu temizlenmiş Kitâb-ı mukaddes verilmelidir.”

Meşhur edebiyatçı Bernhard Shaw, daha ileri giderek; “Dünyada en tehlikeli kitap Tevrât ve İncîldir. Onu sağlam bir kilit altına koymalı ve bir daha meydana çıkmamasını temin etmelidir” demektedir.