Bektaşilik ve Hurufilik

Sual: Hacı Bektaş-ı Veli Hurufi mi idi?
CEVAP
Hayır, Ehl-i sünnetti yani sünni idi, Hurufi değildi. Evliyadan olan Hacı Bektaş-ı Veli hazretleri, Nişapur’da doğdu. İmam-ı Musa Kazım soyundandır. Anadolu’ya gelip Ehl-i sünnet bilgilerini yaydı. Kabri Kırşehir’dedir. Şeyh Lokman-ı Horasani’nin halifesi idi. Bu, şeyh Ahmed-i Yesevi’nin, bu da Yusuf-i Hemedani’nin halifesiydi. Hacı Bektaş-ı Veli hazretleri, Sultan Orhan ile sohbet etti. Bu zattan feyz alanlara Bektaşi denildi. Bu temiz, iyi Bektaşiler, zamanla azaldı. Hurufiler bu ismi kalkan ettiler.

A. Rıfkı Efendi diyor ki:
Bektaşilik, Hacı Bektaş-ı Veli, Lokman-ı Horasani ve Hace Ahmed-i Yesevi vasıtalarıyla Bayezid-i Bistami’ye ve ondan Ebu Bekr-i Sıddık hazretlerine ulaşır. Ahmed-i Yesevi’den ayrılan iki koldan Bektaşiler ve Hacegan hâsıl olmuştur. Hurufilik, dalalet yolu, Bektaşilik hidayet yoludur. (Bektaşi Sırrı kitabı)

Görüldüğü gibi, Hacı Bektaş-ı Veli hazretleri Hurufi değildi. İsevi denilen Hristiyanlar, İsa aleyhisselama tapıyor diye Hazret-i İsa’yı suçlamak doğru olmaz. Hazret-i Aliye de tapanlar olmuştur. Bunda Hazret-i Ali’nin bir suçu yoktur. Bektaşiyim diyen Hurufilerin suçunu da, bu büyük zata yüklemek doğru olmaz.