Hristiyanlık ve akılcılık

Sual: Bir Profesörün, Batı bugün ilerlemesini akılcılıkla uyuşabilen Hristiyanlığa borçlu demesi uygun mudur?
CEVAP
Ortaçağda hristiyanlık büyük devletlerin resmi dini iken, korkunç bir karanlık devir yaşanıyordu. Hazret-i İsa’nın telkin ettiği insanlık esasları yerine, taassup, kin ve zulüm hakimdi. Hristiyanlar, ilmin karşısına çıktılar. Dünyanın döndüğünü bildiren Galile’yi, dinsiz diyerek öldürmeye teşebbüs ettiler. Doktor ve teolog olan Michel Serve (Teslis) denilen üç tanrı inancını reddettiği için, protestan Calvin’in teşvikleriyle 1553’de Geneve’de diri diri yakıldı. (Kamus-ül alam, Larousse)

Tüyleri ürperten Engizisyon mahkemeleri kurarak yüz binlerce insanı haksız yere, çeşitli işkencelerle öldürdüler. Papazlar para karşılığında günah affettiler, Cennetten yer sattılar.

Ortaçağda, hristiyanlık devlet halinde, hurafe içinde zulüm saçarken, İslam dini, refah ve huzur içinde yaşamak imkanı bağışlamış, müslümanlar her alanda ilerlemişti. İnsanlığı, hristiyanların ilah dedikleri putlara insan kanı dökmek faciasından İslamiyet kurtardı. Bunun yerine, zekat, sadaka, adak gibi güzel hasletleri getirmekle sosyal adaletin temelini kurdu.

İslamiyet, bütün yenilikleri emreden bir dindir. Müslümanlar, tıpta, kimyada, astronomide, coğrafyada, tarihte, edebiyatta, matematikte, mühendislikte, mimarlıkta ve bunların hepsinin temeli olan güzel ahlak ve sosyal bilgilerde en üstün dereceye varmışlar, batının, bugün dahi büyük bir saygı ile andığı büyük bilginler, mütehassıslar yetiştirmişler, medeniyetin önderi olmuşlardır.

Hristiyanlar, en modern bilgileri İslam üniversitelerinden öğrenmişlerdir. Bugün bile, hâlâ Avrupa dillerinde kimyaya “Chemie” ve cebire [Arapça El-cebir kelimesinden] "Al-gebra" adı verilmektedir. Çünkü bu ilimleri müslümanlar bulmuştur.

Hristiyanlar, dünyayı tepsi gibi dümdüz ve etrafı duvarla kaplı zannederken müslümanlar, dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü ispat etmişlerdir.

İlmin yayılması için gereken kağıt, 794 senesinde Bağdat’taki bir kağıt fabrikasında imal edilirken, hristiyan batı, kağıt fabrikasını ancak 1100 yılında işletebilmiştir.

Cabir Hayyan
, atom bombası fikrinin ve kimya ilminin babası olan büyük âlimdir. Ebul-Vefa hazretleri, Trigonometride, tanjant, kotanjant, sekant, kosegantı bulan matematikçidir. Müslümanlar, bütün bunları, hristiyanlarca; doktorun büyücü, hastanın ise şeytana tutulmuş, günahkâr sayıldığı bir devirde gerçekleştirmiştir. (The Encyclopedia Americana USA 1973, The new Encyclopedia Britannica, Müslüman İlim Öncüleri, İslam Ansiklopedisi)

Batı bugünkü gelişmiş duruma hristiyanlıktan uzaklaşmakla gelmiştir. Bir hristiyan devleti olan Habeşistan, Hristiyanlığa bağlı kaldığı müddetçe daha çok sürünür.

Eskiden olduğu gibi bugün de, hristiyanlık, Avrupalı aydına yetmemekte, onu felsefi ideolojilere itmektedir. Akla zıt olan Hristiyanlığı, kurtuluş çaresi gibi göstermek büyük bir gaflettir.