A B C D E F G H İ K L M N Ö R S Ş T U Ü V Y Z

- F -

113 — FADL BİN RUZBEHAN: İsfehanlıdır. Ehl-i sünnet âlimlerindendir. Şiilerden İbnül-Mutahhiri red eden İbtal-ül-menhecil-bâtıl kitabı çok kıymetlidir. 1448 senesinde yazmıştır. Abdulhalık-ı Goncdevaninin vasiyetlerini şerh eden Şerh-ul-vasaya kitabı da meşhurdur.

114 — FAHRÜDDİN-İ RAZİ
: Muhammed bin Ömer, büyük İslam âlimidir. Tefsir, kelam, fıkıh, fizik, matematik ve tıp üzerinde çok kitap yazmıştır. Tefsir ve Şafii fıkıh âlimidir. Allame ve Şeyhul İslam isimleri verilmiştir. 1149 da Rey şehrinde doğup, 1209 da Hirat’ta vefat etti.

115 — FAHR-UL-İSLAM
: Ali bin Muhammed Pezdevi, Hanefi fıkıh âlimlerindendir. 1010 senesinde doğup, 1089 da Semerkand’da vefat etti. Çok kitap yazdı.

116 — FENARİ ŞEMSÜDDİN
: Muhammed bin Hamza, Osmanlı şeyh-ul-İslamlarının birincisidir. 1350 de doğup, 1431 de vefat etmiştir. Bursa’da, Keşiş dağı eteğindeki mescidi yanındadır. Din ve fen bilgilerinde, zamanının en meşhuru idi. Çok talebe yetiştirdi. Kütüphanesinde onbinden fazla kitap vardı. Tasavvufta yüksek dereceye kavuşmuştu. İki oğlu da, kendisi gibi âlim idi. Soyundan Ali bin Yusüf, Aksaray’da vatan caddesindeki kiliseyi cami yapmıştır.

117— FERİDÜDDİN-İ ATTAR
: Muhammed bin İbrahim, Sôfiyyei aliyyedendir. Mantık-ut-tayr kitabında, tasavvufu kuşlar ağzından anlatmaktadır. Farisi Tezkiret-ül-Evliyasından bir kısmı Hakikat Kitabevi tarafından Akaidi Nizamiyye içinde tab edilmiştir. 1119 de Nişapur’da doğup, 1230 da Cengiz askeri tarafından, orada şehit edildi.

118 — FERİŞTEH OĞLU
: Hurufi babalarındandır. Hurufiliğin kurucusu olan Fadlullah-ı Hurufinin müridlerindendir. Adı Abdulmecid İzzeddindir. 1469 da öldü. Hurufi dedelerinin dinden çıkmalarına sebep olan Aşkname kitabını yazmıştır.

119 — FEYZULLAH EFENDİ
: Erzurumludur. Şemseddini Tebrizi soyundandır. Osmanlı şeyh-ul-İslamlarının kırkaltıncısıdır. Edirnede 1703 senesinde şehit edildi. Medrese, kütüphane, mektepler yaptırdı. Feyzullah Erzincani, Mevlana Halidi Bağdadinin İtikadname kitabını türkçeye tercüme etmiş, Herkese Lazım Olan İman kitabının birinci risalesi olarak basılmıştır. 1905 de vefat etmiştir.

120 —
FİRAVUN: Eski Mısır hükümdarlarına verilen isimdir. Yirmialtı Firavun sülalesi vardır. Her sülalede çeşitli Firavunlar asırlarca hükümdarlık etti. Çoğu, insanları kendilerine tapındırdı. Musa aleyhisselam zamanındaki Firavun, Muharrem ayının onuncu günü, askeri ile birlikte bahri ahmerin Süveyş kısmında boğuldu. İmanı kabul olmadı.

121 —
FİRUZABADİ: Muhammed bin Yakub, Kamus lügatini yazmıştır. İran’da Şiraz’ın cenubunda, Firuz-abadda, 1329 da doğup, 1414 de Yemen’de Zebid’de kadı iken vefat etti. Tefsir, hadis, fıkıh ve lügat âlimi idi. Yıldırım ve Timur ile görüşüp ihsanlarına kavuştu.